Knowledge of WaterF.M. 103 Mhz. KKU Radio

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ

ผลิตรายการโดย เฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ เวลา 08.10 – 9.00 น. จันทร์ – ศุกร์

รายการสาระน่ารู้เรื่องน้ำ เป็นรายการเพื่อการให้ข้อมูล ความรู้ เรื่องของทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเสนอความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ ตลอดจนปัญหาของการจัดการทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สลับกับความเพลิดเพลินจากเพลงสากลในอดีต ที่ยังมีความไพเราะเป็นที่จดจำในราว ค.ศ. 1960-1970

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ   วันนี้ผมจะนำเรื่อง “การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล” มาคุยกับท่านผู้อ่านต่อเป็นตอนที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องมาจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ที่เราจำเป็นต้องวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลก่อน ก็เพื่อนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาเป็นคำตอบว่าน้ำบาดาลบ่อนั้น มีคุณภาพเพียงพอสำหรับการ อุปโภค หรือ บริโภค หรือไม่ หรือจะทำอะไรได้อีกบ้าง

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

  • กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (พูดไปเมื่อฉบับที่แล้ว)
  • เก็บตัวอย่างน้ำ
  • วิเคราะห์คุณภาพน้ำ

วันนี้ก็ขอต่อด้วยเรื่อง การเก็บตัวอย่างน้ำเลยนะครับ

การเก็บตัวอย่างน้ำ

เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เพราะ ตัวอย่างน้ำที่เก็บจากบ่อบาดาลนั้น จะนับว่าเป็นตัวแทนของคุณภาพน้ำในบ่อได้ ก็ต่อเมื่อน้ำตัวอย่างที่ถูกเก็บมานั้น ได้รับการเก็บและรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ดังนั้น ก่อนที่จะทำการเก็บตัวอย่างน้ำ จะต้องทราบเสียก่อนว่า จะวิเคราะห์หาค่าอะไร (ซึ่งดูได้จากตารางที่ 1ของฉบับที่แล้ว) เพื่อจะได้มีการเก็บและรักษาน้ำตัวอย่างได้ถูกต้อง การเก็บตัวอย่างน้ำประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ

  • ขวดเก็บน้ำตัวอย่าง เป็นชนิดขวดแก้วหรือขวดพลาสติก (โพลิเอทิลีน) ถ้าเป็นขวดแก้วควรเป็นขวดสีชาหรือสีน้ำตาล ขนาดความจุพอเพียงสำหรับการวิเคราะห์น้ำตัวอย่างแต่ละชนิด มีฝาเกลียวปิดมิดชิด ก่อนใช้ควรล้างให้สะอาด ด้วยน้ำสะอาด 2 – 3 ครั้ง แล้วจึงล้างด้วยน้ำกลั่น  ทำน้ำตัวอย่างให้เป็นกรดด้วยกรดเกลือเข้มข้นจน พีเอช ต่ำกว่า 2  ขวดเก็บน้ำตัวอย่างที่เป็นโพลิเอทิลีน เมื่อออกจากโรงงานผลิตใหม่ๆ อาจจะมีโลหะบางชนิดติดค้างหลงเหลืออยู่ ควรจะล้างขวดชนิดนี้ให้สะอาดด้วยกรดเกลือเข้มข้นและตามด้วยน้ำประปา และน้ำกลั่นหลายๆ ครั้ง ก่อนนำมาใช้
  • อุปกรณ์อื่นๆ  ที่ใช้ประกอบในการเก็บน้ำตัวอย่างได้แก่ ภาชนะสำหรับตักน้ำ เช่น กระบอกตวง ถังน้ำแข็ง เทอร์โมมิเตอร์ สายวัด ดินสอ ฉลากสำหรับปิดขวด สารเคมีที่ใช้ประกอบการเก็บน้ำตัวอย่าง ฯลฯ

วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง

  • น้ำในบ่อบาดาลที่มีการใช้มานาน คุณภาพของน้ำไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง การเก็บน้ำตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียว ก็พอจะบอกลักษณะสมบัติของน้ำได้ อย่างไรก็ดี การเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อบาดาลต้องทำการสูบน้ำออกจากบ่ออย่างน้อย 10 นาที สำหรับการใช้ปั๊มซับเมอร์ส เพื่อจะได้น้ำที่อยู่ในชั้นน้ำจริงๆ และกรณีของการใช้สูบมือโยกควรโยกน้ำทิ้งให้มากที่สุดก่อนทำการเก็บตัวอย่าง

ปริมาณน้ำตัวอย่าง

  • ในการเก็บน้ำตัวอย่างแต่ละครั้ง ต้องรู้จุดมุ่งหมายก่อนว่าจะเก็บน้ำตัวอย่างนี้ไปเพื่อวิเคราะห์หาค่าอะไรบ้าง เพื่อที่จะเก็บน้ำตัวอย่างให้มีปริมาณมากพอที่จะทำการวิเคราะห์ได้ตามต้องการ โดยทั่วไปแล้วควรเก็บน้ำตัวอย่างให้มีปริมาณอย่างน้อย 2 ลิตร สำหรับการวิเคราะห์น้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและ 4 ลิตรสำหรับน้ำดื่ม – น้ำใช้

การเก็บรักษาน้ำตัวอย่าง

  • โดยทั่วไป  ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำตัวอย่างที่เชื่อถือได้คือ ผลวิเคราะห์ซึ่งเป็นตัวแทนคุณภาพน้ำที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด จะต้องทำการตรวจวิเคราะห์น้ำตัวอย่างทันทีภายหลังเก็บน้ำตัวอย่างแล้ว ทั้งนี้เพราะเมื่อทิ้งน้ำตัวอย่างไว้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทั้งทางด้านเคมีและชีววิทยาตลอดเวลาภายหลังการเก็บ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นช้า หรือเร็วขึ้นอยู่กับลักษณะของน้ำตัวอย่าง และสภาพการเก็บรักษาน้ำตัวอย่าง ควรเก็บน้ำตัวอย่างไว้ในที่ร่มเสมออย่าให้ถูกแดดได้
  • วิธีการเก็บรักษาน้ำตัวอย่างโดยทั่วไป ทำได้โดยการควบคุมค่าความเป็นกรดด่าง (pH), การเติมสารเคมี, การแช่เย็น, และการแช่แข็ง ตัวอย่างเช่น การเติมกรดไนตริก (HNO3) ลงในน้ำตัวอย่างเพื่อป้องกันการแตกตัวของโลหะ เช่น เหล็ก, แมงกานีส แล้วแช่ขวดน้ำตัวอย่างในน้ำแข็ง ก่อนนำไปวิเคราะห์ เป็นต้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางที่ 2 )

ฉบับนี้ นำเสนอท่านผู้อ่านเท่านี้ก่อนนะครับ ฉบับต่อไป จะว่ากันในส่วนที่เหลือ ท่านผู้อ่านท่านใดที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการปรึกษาเรื่องน้ำ   ระบบสูบน้ำ หรือ  สระว่ายน้ำ  โปรดติดต่อ ผม ที่บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จำกัด โทร. 043 – 394252 – 5 โทรสาร. 043 – 394251 หรือ e – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ก็ได้นะครับ

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ย้อนหลัง

ย้อนหลังประจำวันที่ 01 ก.ค. 59 [Ep.76]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน เขื่อนเก็บน้ำในประเทศไทย

ย้อนหลังประจำวันที่ 30 มิ.ย. 59 [Ep.75]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน ข่าวต่างประเทศ

ย้อนหลังประจำวันที่ 28 มิ.ย. 59 [Ep.74]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐ

 
Black Ribbon