ความสะอาด

1. อาคารที่ใช้อาบน้ำ ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า และเก็บของ ตลอดจนห้องสุขาและอ่างล้างมือประจำสระว่ายน้ำ ต้องทำความสะอาดพื้นภายใน และ เครื่องสุขภัณฑ์ทุกวัน

2. บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ ต้องมีที่หรือบริเวณสำหรับล้างเท้า หรือ เก็บรองเท้าบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ

3. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

3.1 ต้องใสสะอาด

3.2 ต้องมีผลการตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระตกค้าง อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.3 ต้องมีผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 7.2 - 8.4

3.4 ต้องมีผลการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม ( Coliform Bacteria ) น้อยกว่า 10 MPN ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตรย้อนหลังไปไม่นานเกิน 1 เดือน ก่อนวันทำการสำรวจ

3.5 ต้องมีผลการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งไม่มีแบคทีเรียชนิด อี.โคไล ( E.Coli ) และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ย้อนหลังไปไม่นานเกิน 1 เดือน ก่อนวันทำการสำรวจ

4. ป้ายแสดงข้อความต่าง ๆ ประจำสระว่ายน้ำ

4.1 ต้องมีป้ายและแสดงคุณภาพน้ำรายวันอย่างน้อยภาษาไทย หรือ ภาษาอื่น ๆ ในตำแหน่งที่มองเห็น ได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ

4.2 ต้องมีป้ายหรือข้อความแสดงกฎ/ข้อบังคับสำหรับผู้ใช้บริการเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอื่น ๆ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ อย่างน้อยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง - ห้ามผู้เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเป็นน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่น ๆ ใช้สระว่ายน้ำ - กำหนดเวลาเปิด - ปิด สระว่ายน้ำ

ความปลอดภัย

1. อาคารที่ใช้อาบน้ำ ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า และเก็บของ ตลอดจนห้องสุขาและอ่างล้างมือประจำสระว่ายน้ำ

1.1 ต้องแบ่งแยกเป็นสัดส่วน

1.2 ถ้ามีการเปิดใช้บริการในเวลากลางคืน ต้องมีไฟฟ้าสำหรับส่องสว่างเพียงพอ

2. บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ

2.1 ต้องสะอาดและไม่มีคราบตะไคร่น้ำ

2.2 ถ้ามีการเปิดใช้บริการในเวลากลางคืน รอบบริเวณและในสระว่ายน้ำต้องมีไฟฟ้าสำหรับส่องสว่างเพียงพอ

3. ป้ายแสดงข้อความต่าง ๆ ประจำสระว่ายน้ำ

3.1 ต้องมีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือ วิธีช่วยคนจมน้ำในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ

3.2 ต้องมีป้ายแสดงบริเวณ หรือ ความลึกที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ

4. อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ

4.1 ต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ และ มีการฝึกซ้อมการใช้งาน ดังนี้ - ไม้ช่วยชีวิตที่มีความยาวมากกว่าความกว้างของสระ และ วางไว้ในบริเวณส่วนลึกสุดของสระ - ห่วงชูชีพเส้นผ่าศูนย์กลางภายในมากกว่า 15 นิ้ว หรือ โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน โดยวางไว้ในบริเวณที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที - เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ 1 เครื่อง - ห้องปฐมพยาบาล หรือ ชุดปฐมพยาบาล

4.2 ต้องมีโทรศัพท์ใช้การได้ดี พร้อมกับติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ๆ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ

5. บุคลากรประจำสระว่ายน้ำ

5.1 ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่วยเหลือ ช่วยชีวิตคนตกน้ำ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำในบริเวณสระว่ายน้ำ

5.2 ต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแล ปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำประจำในบริเวณสระว่ายน้ำ

ไร้มลพิษ

 1. สารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

1.1 ต้องมีสถานที่จัดเก็บที่มิดชิด และ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงสระว่ายน้ำ

1.2 ต้องมีวิธีการผสมและเติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำ ในช่วงเวลาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญต่อผู้ใช้บริการ

1.3 ในการผสมและเติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำ ต้องมีถุงมือ หน้ากาก แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

2. ห้องเครื่องประจำสระว่ายน้ำ เสียงเครื่องจักรกลภายในห้องเครื่องประจำสระว่ายน้ำ ต้องไม่ส่งผลกระทบที่ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ต่อผู้ใช้บริการและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงสระว่ายน้ำ

บทความโดย : กระทรวงสาธารณะสุข