ประหยัดเงินด้วยการตรวจสอบท่อรั่ว และแตก

ตัวอย่าง ก่อนทำการปรับปรุง มีการใช้น้ำ วันละ 1,000 ลูกบาศก์เมตร

หลังการปรับปรุง จัดทำสมดุลน้ำใช้ในโรงงาน

พบท่อรั่ว ทำการซ่อมแซมเหลือใช้น้ำวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร ประหยัดค่าน้ำได้ 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นเงิน 1,700 บาท/วัน