การเลือกใช้มอเตอร์ที่เหมาะสมกับปั๊มน้ำ ยกตัวอย่าง ปั๊มทำงานวันละ 16 ชั่วโมง

ลดขนาดมอเตอร์จาก 30 kW เป็น 10 kW สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 20 x 16 x 2.5 = 800 บาท/วัน